Hälsoenkät för alla schipperke som bor i Sverige

Schipperke är kända för att vara en väldigt frisk och sund ras, något som även bekräftas av försäkringsstatistiken. Vi måste dock alltid hålla hälsofrågorna i fokus för att bibehålla den goda hälsan.

För att uppdatera vår kunskap om hälsoläget hos rasen vill vi nu att alla ägare av schipperke i Sverige fyller i en enkät om just din hund/dina hundars hälsa.

Eftersom just du som hundägare har den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi alla schipperkeägare att besvara hälsoenkäten. Detta är ett av de sätt som du, som enskild hundägare, konkret kan bidra i arbetet med att hålla vår ras frisk och sund.

Syfte
Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos den svenska schipperkepopulationen som helhet. För att få en rättvisande bild av hälsoläget är det viktigt att även få information om de hundar som har levt ett friskt liv. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för schipperke vilken innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till alla schipperke som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Både nu levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) eller SSR.

Enkät

De ägare som registrerat sin mejladress hos Svenska Kennelklubben eller hos Jordbruksverket kommer även att få enkäten via e-post. Du kommer troligen även via din uppfödare bli ombedd att fylla i enkäten. Alla dessa vägar gäller samma hälsoenkät och vi ber dig att fylla i ett formulär per hund.

Vill du hellre skriva ut enkäten på papper, fylla i för hand och skicka in så går det också bra. 

Enkätsvar
Enkäten är öppen fr.o.m. 20 februari 2024 t.o.m. 10 april 2024. Den tar uppskattningsvis cirka 10-30 minuter att besvara, vilket kan göras via dator, läsplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Äger du flera hundar så besvara enkäten i sin helhet en gång per hund. Avsikten med hälsoenkäten är inte att identifiera hälsobesvär hos enskilda individer eller kullar och därför är alla svar helt anonyma.

Resultat
Enkätsvaren kommer att sammanställas av Svenska Schipperke Ringens arbetsgrupp för avel, uppfödning och hälsa och utvärderas tillsammans med uppfödarna i SSR. Resultatet kommer därefter att presenteras på hemsidan.


Stort tack för din tid!
Med vänliga hälsningar

Arbetsgruppen för avel, uppfödning och hälsa
Svenska Schipperke Ringen

Foto: Ylva Kaati Hund: Scooby Doo´s Noah
Foto: Måns Asklund